Obchodní podmínky

 

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ondřej Vítek

IČ: 02339765

DIČ: CZ8711294251

se sídlem: Bellova 44, 62300 Brno

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

kontaktní údaje:

email: info@pantograff.com

telefon: 00420 702 951 309

www.barvyvespreji.cz

provozovna:

Pantograff art store

Dornych 2a, 602 00 Brno

Více info zde: kamenná prodejna.

(dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.barvyvespreji.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Prodávající a kupující jsou dále "smluvní strany"

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. 

6. Obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat a o jejich změně, či doplnění vyhlásí prodávající vhodným způsobem. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“).

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. 

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Zboží vystavené prostřednictvím webových stránek prodávajícího není právně závaznou nabídkou ve smyslu par. 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy.

6. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

7. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko akce k dokončení a odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Řádně vyplněná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Objednávkový formulář na webových stránkách prodávajícího obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu doručení a nákladech spojených s doručením zboží kupujícímu. Na konci objednávkového procesu má kupující možnost zkontrolovat údaje o kupujícím i objednávaném zboží. Objednávkový systém kupujícímu zobrazí všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují, jako ceny včetně DPH. Prodávající považuje informace uvedené v objednávce za správné a bere je jako návrh na uzavření kupní smlouvy. 

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Tuto skutečnost je kupující povinen oznámit na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně složenkou.

8.Kupující je svým návrhem vázán 21 dní po odeslání objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na nabízené zboží, zejména u kupujících, kteří v minulosti výrazným způsobem porušili své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky kupujícímu. Toto potvrzení není akceptaci objednávky, neboť prodávající provozuje i kamenné provozovny a nemůže tedy garantovat aktuální dostupnost zboží. Objednávka se stává akceptovanou okamžikem odeslání zboží prodejcem, nebo po výslovné akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodejce prostřednictvím e-mailu.  V závislosti na charakter objednávky je prodávající oprávněn požadovat dodatečné potvrzení objednávky ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že náklady v souvislosti s využitím komunikačních prostředku při uzavření kupní smlouvy si hradí kupující sám a to dle platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

10. Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

11. Návod na pohodlný nákup najdete zde: jak nakupovat?

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Přehled výhod plynoucích z registrace najdete zde: výhody registrace.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201761649/2010, vedený u FIO banky
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží - pouze po předchozí domluvě
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek…...

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.  Pří bezhotovostním platebním styku zašle po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Kompletní ceník dopravy naleznete zde: Doprava a platby.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě. že kupující objednané zboží nepřevezme, aniž by obal svědčil o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození obsahu zásilky, zavazuje se prodejci uhradit smluvní pokutu 300,-. Prodejce má v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující, který nepřevezme zboží na sjednaném místě, je při příštích objednávkách povinen platit kupní cenu zboží předem, byť za nevyzvednutí objednaného zboží zaplatil smluvní pokutu prodejci. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, aniž by obal svědčil o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození obsahu zásilky, bude nepřevzetí bráno jako porušení kupní smlouvy dle § 2118 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

13. Pokud kupující poruší kupní smlouvu nepřevzetím zásilky, je vyzván k úhradě vynaložených nákladů na doručení, tedy poštovné a doběrečné. Pokud tyto náklady uhradí do 3 dnů od přijetí výzvy, není mu dál účtována smluvní pokuta za nepřevzetí objednaného zboží. Výzva je kupujícímu zaslána elektronicky na mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

14. V případě, že Kupující neuhradí náklady na doručení a smluvní pokutu do 30 dnů od přijetí výzvy, budeme brát mimosoudní řešení jako neúspěšné a pohledávka bude automaticky předána k vymáhání advokátní kanceláři JUDr. Tomáš Kapoun, Kopečná 20, 60200 Brno, oddělení vymáhání pohledávek Mgr. Jakub Kapoun, tel. 00420 606 692 285. Tím dojde k navýšení pohledávky o její příslušenství, tedy úroky z prodlení a náklady soudního řízení. Za již postoupené pohledávky neneseme zodpovědnost a veškeré jednání o vyrovnání dluhu je nutné řešit přímo s novým věřitelem. Ten je oprávněn pohledávku předat inkasní společnosti.

15. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

16. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslána na emailovou adresu kupujícího.

17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

18. Veškerá další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravovat zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Kupující má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí. Kupující má rovněž možnost vrácení zboží do 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o: 

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, nebo prostřed­nictvím složenky poukázané na jméno a adresu kupujícího. Při vrácení plnění poskytnutého kupujícím složenkou bude z vráceného plnění odečtena částka 26,- Kč (poplatek účtovaný Českou poštou). Prodávající si vyhrazuje právo nezaslat peníze kupujícímu dříve, než dojde k přijetí vráceného zboží prodejcem.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu úplné, nepoškozené, neopotřebené a s veškerým příslušenstvím a případným dárkem. Prodávající si vyhrazuje právo na přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění jeho úplnosti, poškození, opotřebení, nebo částečného spotřebování. Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby projev vůle kupujícího, kterým se odstupuje od kupní smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu na e-mailovou adresu info@pantograff.com nebo na adresu: Ondřej Vítek, Bellova 44, 62300 Brno. V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).

13. Celý tento článek se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu par. 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“), přestože je v potvrzení o odeslání všem kupujícím odeslán formulář pro odstoupení. Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

VII. Práva z vadného plnění

Reklamační řád

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Jde-li o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí prodávající a dohodne s kupujícím.

6. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit.

7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Prodávající má právo nepřijmout zboží k reklamaci od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího.

9. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly, vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím.

10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

11. Místem pro vyřízení reklamace je provozovna prodávajícího. Ke každé reklamaci náleží žádost o reklamaci (obsahuje jméno a příjmení kupujícího, kontaktní email, kontaktní telefon, číslo faktury, označení zakoupeného zboží určeného k reklamaci, velikost a množství zboží určeného k reklamaci, důvod reklamace). V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě.

12. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií faktury. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

K doručení reklamovaného zboží k prodávajícímu je kupující povinen využít společnosti Zásilkovna s dodáním na výdejní místo Pantograff, ID 5370. Pokud reklamované zboží přesahuje váhovou hranici 10 kg, zvolí kupující pro doručení společnost GLS přes portál www.e-balik.cz.

13.Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

14. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

15. Volbu způsobu reklamace má kupující.

16. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné ve výši 20 Kč denně počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je kupující oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo později. Na svépomocný prodej se užije par. 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 6 měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

17. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě, popř. též na webových stránkách prodávajícího), anebo kupující vadu sám způsobil. Záruka za jakost se nevztahuje a prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost u zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto zboží sjednána, v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, v případě použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke zboží.

19. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „zákon”) a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („dále jen reklamace”) a které kupující (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) zakoupil u prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje přijaté prodejcem jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává souhlas ke zpracování jména, příjmení, adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, dále jen osobní údaje.

 2. Kupující dává souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vyřízení objednávky prodávajícím, vedení uživatelského účtu kupujícího a obchodní a reklamní korespondenci. Kupující je povinen při zadávání osobních údajů uvádět správné a úplné údaje a o jejich změně je povinen prodávajícího bezodkladně vyrozumět.

 3. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. Osobní údaje jsou prodávajícím archivovány na dobu neurčitou. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu, či vymazání e-mailem

4. Více informací o podmínkách ochrany osobních údajů.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že veškerý obsah webových stránek prodávajícího podléhá autorskému právo a kupující není oprávněn užívat a jakkoliv dále šířit obsah webových stránek prodávajícího, ani tak nesmí umožnit třetím osobám. Kupující rovněž není oprávněn užívat mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na chod webových stránek prodávajícího.

2. Dle zákona 477/2001 sb. §10 zajišťuje prodávající zpětný odběr prázdných obalů od výrobků, které uvadí na trh. Sběrným místem je kamenná prodejna a provozovna Pantograff art store, Dornych 2a, 60200 Brno.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení par. 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webových stránek prodávajícího nenese prodávající zodpovědnost, stejně tak jako za chyby vzniklé s užíváním webových stránek prodávajícího v rozporu s jejich určením.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019


 

Přílohy:

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy.