Bezpečnostní upozornění

Tento článek Vám vysvětlí význam jednotlivých symbolů, které jsou uvedeny na obalech námi nabízeného sortimentu kategorie Spreje. Dále se dočtete univerzální pokyny a opatření při práci se spreji, jak postupovat v případě první pomoci, či jak výrobky skladovat, nebo likvidovat.

information Bezpečnostní upozornění a pokyny pro sortiment fixů, popisovačů a náhradních náplní se dočtete zde: Bezpečnostní upozornění pro fixy.

Pro ostatní produkty naší nabídky (barvy a nátěry, oblečení...) najdete bezpečnostní upozornění zde: Bezpečnostní upozornění pro ostatní zboží.

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí.

pantograff-art-store (26) Symboly na námi nabízeném zboží a jejich význam:

img_resize  

Hořlavý - Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry. Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně.

 

pantograff (2)  

Hořlavina 2. třídy - teplota vznícení 300 až 450° C.

 

img_resize (1)  

Vysoká nebezpečnost pro zdraví - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, vyvolat rakovinu, příznaky alergie nebo astmatu nebo, poškodit orgány. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích potíží volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

img_resize (2)   

Nebezpečnost pro zdraví/nebezpečný pro ozonovou vrstvu - Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

img_resize (3)   

Nebezpečný pro životní prostředí - Toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.


Pokyny a opatření pro sortiment sprejů. Platí pro naprostou většinu produktů této kategorie zboží, ne všechny produkty však podléhají všem níže uvedeným upozorněním.

pantograff-art-store (13) Opatření pro bezpečné zacházení: Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice.

 

pantograff-art-store (25) Všeobecná ochranná a hygienická opatření:


Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Plyny/páry/aerosoly nevdechovat. Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R36 Dráždí oči, R37 Dráždí dýchací orgány, R38 Dráždí kůži.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic, R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

 

pantograff-art-store (22) Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné ředidlům. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

 

pantograff-art-store (4) Ochrana dýchacích orgánů:

Při dobrém větrání není nutná zvláštní ochrana, jinak filtr třídy A1/P2. Při vystavení pracovníků koncentracím výparu nad limit expozice, musí být používány vhodné certifikované respirátory. Minimální požadavek je polomaska s kombinovaným filtrem třída A1/P2.

 

pantograff-art-store (18) První pomoc:

Při zasažení očí: P305+P351+P338 Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.

Při požití: Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Při bezvědomí: uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.

Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

 

pantograff-art-store (50) Skladování:

Skladovat na chladném místě v suchých, dobře větratelných skladech, při teplotě +5 až +25 C. Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

 

pantograff-art-store (16) Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit. Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Nebezpečí exploze: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

 

pantograff-art-store (17) Opatření pro hašení požáru:

Vhodná hasiva: Aerosolové dózy ochlazujte vodou. K hašení pužijte CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkoholu. Nevhodná hasiva: Plný proud vody.

 

save Ekologické informace:

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Třída ohrožení vody 2: ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace. Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy. V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.

 

pantograff-art-store (53) Metody nakládání s odpady:

Doporučení: Odpady odstraňujte v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpadu přiřaďte odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění. Označený odpad včetně identifikačního listu odpadu předejte specializované firmě oprávněné pro nakládání s těmito odpady. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Zabraňte úniku do kanalizace.

Odpad, znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky směsi je možné spalovat ve spalovně nebezpečných odpadů, popř. uložit na skládku nebezpečných odpadů v souladu s platnými předpisy.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s regionálními/národními a mezinárodními předpisy.

Poznámka: nikdy se nepokoušejte o otevření aerosolové nádobky. Ani prázdné!

 

triangular-arrows-sign-for-recycle Zpětný odběr:

Dle zákona 477/2001 sb. §10 zajišťuje prodávající zpětný odběr prázdných obalů od výrobků, které uvadí na trh. Sběrným místem je kamenná prodejna a provozovna Pantograff art store, Dornych 2a, 60200 Brno.

1200px-Green_dot_logo.svg Recyklace:

Tento symbol značí, že aerosolové nádoby mohou být recyklovány a použity v dalším výrobním cyklu. Sprej se značkou  "Zelený bod" jsou vhodné pro sběrné dvory. Plechovka musí být prázdná, beze zbytků.

 

pantograff-art-store (21) Standardní věty o nebezpečnosti:

H220 Extrémně hořlavý plyn.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

pantograff-art-store (31) Národní předpisy:

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a související předpisy;
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví zaměstnanců při práci, včetně limitů PEL a NPK;
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění; prováděcí předpisy k tomuto zákonu;
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění;
předpisy ADR v platném znění;
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v aktuálním znění.
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.
Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.
Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě.
Sdělení č.11/2015 Sb. (ADR) ▪ Sdělení č. 19/2015 Sb. (RID)"

 

pantograff-art-store (55) Bezpečnostní listy:

V případě zájmu o podrobnější bezpečnostní informace o konkrétním výrobku Vám pošleme kompletní bezpečnostní list. Stačí nám napsat o jaký bezpečnostní list (k jakému produktu) máte zájem.

 

warning Upozornění prodejce:

Tyto bezpečnostní informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od povinnosti seznámení se s konkrétními bezpečnostními pokyny daného produktu. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. Prodejce je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena prodejcem - Pantograff art store, www.barvyvespreji.cz.

 

advise Prohlášení o shodě:

Dope cans

Kobra paint

Molotow / Belton

Montana cans

Motip Dupli

MTN Montana colors