Bezpečnostní upozornění pro ostatní zboží

Pokyny a upozornění pro skladování, práci, udržbu a další nakládání s ostatním zbožím naší nabídky mimo sortiment sprejů, fixů a popisovačů.

Nátěrové hmoty:

 

pantograff-art-store (13) Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah děti.
Při používání nejezte, nepijte, nekuřte.
Používejte ochranné brýle, rukavice a oděv.
Při nanášeni a schnutí barvy v interiéru zajistěte důkladné větrání.
Při nanášeni stříkáním zamezte vdechnutí aerosolu.

 

pantograff-art-store (18) První pomoc:

Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchněte ústa, vyhledejte lékařskou pomoc.
Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

pantograff-art-store (50) Skladování:

Výrobek uchovávat v původních, dobře uzavřených nádobách. Skladovat při teplotách +3 až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

 

pantograff-art-store (53) Obaly:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.
Nepoužity výrobek nebo obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obci k odkládání nebezpečných odpadů.

 

save Ekologie:

Zamezit úniku většího než stopového množství produktu do kanalizace. Zamezit úniku do povrchových a podzemních vod nebo půdy a do okolního životního prostředí. Při rozsáhlejším úniku do životního prostředí postupovat dle místních předpisů (zákon o vodách, ...) a kontaktovat příslušné odbory životního prostředí místních úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí.

 

 

Oblečení:

Symboly pro ošetřování se staly běžnou součástí všech oděvních i textilních výrobků. Jednoduchou formou informují prodejce a zákazníky o doporučených způsobech údržby.

62188


Ostatní zboží

Pro ostatní produkty v naší nabídce platí všeobecná pravidla bezpečnosti dle povahy a typu zboží a jeho vlastností. V případě jakýchokoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.