Bezpečnostní upozornění pro fixy, popisovače a náplně

Pro správné použití čtěte návod na použití fixů a popisovačů.

 

pantograff-art-store (27)

Nařízení EC 1907/2006 (REACH) rozlišuje mezi látkou, směsí a výrobkem. Podle definice výrobků v nařízení REACH považuje Evropské sdružení výrobců psacích potřeb (EWIMA) psací potřeby, popisovače atd. za výrobky. Pro výrobky není vystavování bezpečnostních listů stanoveno.

Bezpečnostní upozornění jsou směřována k náplni fixu, či popisovače, přičemž je třeba brát v úvahu, že popisovače obsahují poměrně malé množství náplně, kdežto bezpečnostní upozornění jsou směřována spíše k větším objemům těchto látek.

 

pantograff-art-store (26) Výstražné symboly a jejich význam:

img_resize

Hořlavý - Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry. Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně.

 

 

img_resize (2)

Nebezpečnost pro zdraví/nebezpečný pro ozonovou vrstvu - Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

 

img_resize (1)

Vysoká nebezpečnost pro zdraví - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, vyvolat rakovinu, příznaky alergie nebo astmatu nebo poškodit orgány. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích potíží volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

pantograff-art-store (13) Standardní věty o nebezpečnosti:

H 225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
P 101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P 102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P 301+P 310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P 331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P 370+P 378 – V případě požáru: K hašení používejte vodní postřik, hasicí prášek, pěnu nebo CO2.
P 405 – Skladujte uzamčené.
P 501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s danými předpisy a nařízeními.

 

pantograff-art-store (18) Popis první pomoci:

V případě přetrvávajících nepříznivých příznaků kontaktujte lékaře. Okamžitě svlékněte kontaminované oblečení a obuv a před dalším použitím je řádně vyperte a vyčistěte.

Při vdechnutí: Odveďte zasaženého člověka z daného prostředí. Zajistěte dostatečné množství čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží: Okamžitě smyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při otevřených víčkách vyplachujte 10 až 15 minut tekoucí vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Ústa vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte jídlo a tekutinu ústy, pokud je člověk v bezvědomí.

 

pantograff-art-store (53) Další pokyny a opatření:

Nevypouštějte do kanalizace, povrchových či spodních vod. Nevypouštějte do půdy nebo půdního podloží. Zajistěte dobré větrání v pracovním prostředí (pokud nutno, lokální odvětrávání výparů). Nebezpečí při zacházení s výrobkem je nutno minimalizovat s pomocí vhodných ochranných prostředků a preventivních opatření. Pracovní proces by měl pokud možno vyloučit uvolňování nebezpečných látek nebo kontakt s pokožkou v závislosti na vykonávané práci. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Potraviny a nápoje skladujte stranou. Skladujte pevně uzavřenou nádobu na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Z obalů musí být odstraněny zbytky výrobku a po úplném vyprázdnění umístěny do odpadu v souladu s předpisy o zneškodňování odpadů. Neúplně vyprázdněné obaly se musí odstraňovat ve formě odpadních obalů specifikované regionálním zpracovatelem odpadů.

 

triangular-arrows-sign-for-recycle Zpětný odběr:

Dle zákona 477/2001 sb. §10 zajišťuje prodávající zpětný odběr prázdných obalů od výrobků, které uvadí na trh. Sběrným místem je kamenná prodejna a provozovna Pantograff art store, Dornych 2a, 60200 Brno.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení