Bezpečnostní upozornění pro fixy, popisovače a náplně

Pro správné použití čtěte návod na použití fixů a popisovačů.

 

pantograff-art-store (27)

Nařízení EC 1907/2006 (REACH) rozlišuje mezi látkou, směsí a výrobkem. Podle definice výrobků v nařízení REACH považuje Evropské sdružení výrobců psacích potřeb (EWIMA) psací potřeby, popisovače atd. za výrobky. Pro výrobky není vystavování bezpečnostních listů stanoveno.

Bezpečnostní upozornění jsou směřována k náplni fixu, či popisovače, přičemž je třeba brát v úvahu, že popisovače obsahují poměrně malé množství náplně, kdežto bezpečnostní upozornění jsou směřována spíše k větším objemům těchto látek.

 

pantograff-art-store (26) Výstražné symboly a jejich význam:

img_resize

Hořlavý - Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry. Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně.

 

 

img_resize (2)

Nebezpečnost pro zdraví/nebezpečný pro ozonovou vrstvu - Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

 

img_resize (1)

Vysoká nebezpečnost pro zdraví - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, vyvolat rakovinu, příznaky alergie nebo astmatu nebo poškodit orgány. Před použitím si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení. Zamezte vdechování prachu nebo dýmu. Skladujte uzamčené. V případě dýchacích potíží volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

pantograff-art-store (13) Standardní věty o nebezpečnosti:

H 225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
P 101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P 102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P 301+P 310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P 331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P 370+P 378 – V případě požáru: K hašení používejte vodní postřik, hasicí prášek, pěnu nebo CO2.
P 405 – Skladujte uzamčené.
P 501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s danými předpisy a nařízeními.

 

pantograff-art-store (18) Popis první pomoci:

V případě přetrvávajících nepříznivých příznaků kontaktujte lékaře. Okamžitě svlékněte kontaminované oblečení a obuv a před dalším použitím je řádně vyperte a vyčistěte.

Při vdechnutí: Odveďte zasaženého člověka z daného prostředí. Zajistěte dostatečné množství čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží: Okamžitě smyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při otevřených víčkách vyplachujte 10 až 15 minut tekoucí vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Ústa vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte jídlo a tekutinu ústy, pokud je člověk v bezvědomí.

 

pantograff-art-store (53) Další pokyny a opatření:

Nevypouštějte do kanalizace, povrchových či spodních vod. Nevypouštějte do půdy nebo půdního podloží. Zajistěte dobré větrání v pracovním prostředí (pokud nutno, lokální odvětrávání výparů). Nebezpečí při zacházení s výrobkem je nutno minimalizovat s pomocí vhodných ochranných prostředků a preventivních opatření. Pracovní proces by měl pokud možno vyloučit uvolňování nebezpečných látek nebo kontakt s pokožkou v závislosti na vykonávané práci. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Potraviny a nápoje skladujte stranou. Skladujte pevně uzavřenou nádobu na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Z obalů musí být odstraněny zbytky výrobku a po úplném vyprázdnění umístěny do odpadu v souladu s předpisy o zneškodňování odpadů. Neúplně vyprázdněné obaly se musí odstraňovat ve formě odpadních obalů specifikované regionálním zpracovatelem odpadů.

 

triangular-arrows-sign-for-recycle Zpětný odběr:

Dle zákona 477/2001 sb. §10 zajišťuje prodávající zpětný odběr prázdných obalů od výrobků, které uvadí na trh. Sběrným místem je kamenná prodejna a provozovna Pantograff art store, Dornych 2a, 60200 Brno.